ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตามบันทึกข้อความ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โครงการพัฒนาสื่อคลังสื่อ ICTมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต กิจกรรมภายใต้งบประมาณตาม พรบ. โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วได้เรียนรู้ด้านวิชาชีพ อาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ซึ่งตามบันทึกข้อความของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ mobile-Learning ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บันทึกข้อความของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง รายงานผลการสำรวจสื่อดิจิตอล เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงได้จัดทำแผนและโครงการ พัฒนาสื่อคลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาได้ประชุมร่วมปรึกษาหารือกับ คณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกิจกรรมการดำเนินงานดังกล่าว

 • เพื่อส่งเสริมการใช้ สื่อ ICT เพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยนำร่องสถานศึกษาต้นแบบ ๙ แห่ง ดำเนินการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้รองรับการจัดการเรียนการสอน แบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สแวร์ที่นำเสนอเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
 • เพื่อวิจัยและพัฒนาคลังสื่อและสื่ออิเล็กทรอนิกส์รองรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning, m-Learning และ u-Learning ให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถใช้งานและเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 1. ส่งเสริมการใช้ สื่อ ICT เพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยนำร่องสถานศึกษาต้นแบบ 9 แห่ง ดำเนินการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้รองรับการจัดการเรียนการสอน แบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สแวร์ที่นำเสนอเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
 3. วิจัยและพัฒนาคลังสื่อและสื่ออิเล็กทรอนิกส์รองรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning, m-Learning และ u-Learning ให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถใช้งานและเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

รูปแบบโครงการ พัฒนาสื่อคลังสื่อ ICT มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ให้เกิดระบบการเรียนรู้วิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2447 ประกอบด้วย

 1. สถานศึกษาต้นแบบ 9 แห่งเป็นเครือข่ายนำร่อง การใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning ผ่าน on-air , on-line และ off-line ประกอบด้วยรายนามสถานศึกษาดังนี้

  ประกอบด้วยรายนามสถานศึกษาดังนี้

  • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  • วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. พัฒนากระบวนการออกแบบการเรียนการสอน PADIE Model ประกอบด้วย

  ประกอบด้วย

  • การวางแผน (Planning) เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT
  • การวิเคราะห์ (Analysis) เนื้อหาและขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียน
  • การออกแบบ (Design) เนื้อหาและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • การพัฒนา (Development) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • การนำไปใช้จริง (Implementation) ในสถานศึกษา
  • การประเมินผล (Evaluation) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
 3. บูรณาการใช้สื่อ ICT และระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีอยู่ รองรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning ในสถานศึกษาต้นแบบ ๙ แห่ง ได้แก่
  • ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (on mobile) เว็บไซต์ http://edltv.vec.go.th
  • ระบบ e-Learning ของ สอศ. เว็บไซต์ http://e-learning.vec.go.th
 4. บูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้สื่อ ICT และระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning ในสถานศึกษาต้นแบบ ๙ แห่ง ได้แก่

  ได้แก่

  • บริษัทกูเกิล ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุน ระบบการเรียนรู้ออนไลน์และวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
  • บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวดสื่อ ICT การเรียนรู้ เพื่ออาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา ศูนย์ทวิภาคีอาชีวศึกษา ร่วมมือการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
  • หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชุมชุนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาด้านวิชาชีพและอาชีพสามารถเรียนรู้ผ่านหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่านออนแอร์ได้ตลอดเวลา
 5. สถานศึกษาต้นแบบ ๙ แห่ง ต้องเผยแพร่ ขยายผล ประชาสัมพันธ์และบริการ ดังนี้
  • ต้องจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อบริการนักเรียน ได้เรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ e-Learning และ Mobile learning
  • จัดสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning และ Mobile learning ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์
  • บริการทางวิชาการ สื่อด้านอาชีพ และวิชาชีพ ให้แก่หน่วยงานการศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้ เพื่อให้ครอบคลุมสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ