นวัตกรรม ICT และ Digital

เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"เว็บไซต์ นวัตกรรม ICT และ Digital เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2560"