ข้อมูลสมาชิก

หมายเหตุ "เว็บไซต์ นวัตกรรม ICT และ Digital เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2560"