การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Owner : Super Admin Creation : 03/05/2019 View Count : 1,128 Category : สื่อการเรียนการสอน , ปวช. , อุตสาหกรรมท่องเทียว , การท่องเที่ยว , การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Tags :วีดีโอที่เกี่ยวข้อง